Around the architectural work of Eugenio Valzania in Egypt