Rozenkrejcerskij kruzhok Novikova: predlozhenie novogo eticeskogo idealea i obraza zhizni